Lokaludvalgets rolle

Det er lokaludvalgets rolle at fungere som bindeled mellem Københavns Borgerrepræsentation og Christianshavns borgere. I spørgsmål, der har særlig betydning for Christianshavn, skal lokaludvalget sikre dialogen mellem københavnerne i bydelen og politikerne i Borgerrepræsentationen.

Demokrati med lokalkendskab

Christianshavn Lokaludvalg er forpligtet til at afgive høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for Christianshavn.

Samtidig kan lokaludvalget udtale sig internt i kommunen og til eksterne myndigheder om lokale spørgsmål. Lokaludvalget kan også stille forslag til de politiske udvalg i Borgerrepræsentationen.

Lokaludvalget har desuden til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter. Lokaludvalget tildeles årligt en pulje på ca. 649.000 kr. til dette formål.

Christianshavns Lokaludvalg laver også bydelsplanlægning i samarbejde med Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Christianshavn har lavet to bydelsplaner – en i 2011 en anden i 2013.

  • Se regulativet for Christianshavns Lokaludvalg her
  • Se forretningsordenen for Christianshavns Lokaludvalg her
  • Du kan læse generelt om lokaludvalgenes rolle i København her

Lokaludvalgets historie

På et repræsentantskabsmøde 6. marts 2014 valgte repræsentanter fra 28 foreninger, brugerbestyrelser, netværk og organisationer 15 medlemmer til det det lokaludvalg, der skal virke frem til februar/marts 2018. I forvejen havde de politiske partier i Borgerrepræsentationen hver indstillet et medlem, det vil sige, at der er 8 politisk udpegede medlemmer i lokaludvalget.

Se medlemmerne her

Dette nye lokaludvalg skal have sit konstituerende møde 26. marts 2014, hvor der skal vælges formand og næstformand.

Det afgående lokaludvalg

På et repræsentantskabsmøde 2. februar 2010 valgte repræsentanter fra mere end 30 foreninger, brugerbestyrelser, netværk og organisationer 16 medlemmer til det lokaludvalg, der virkede frem til marts 2014. I forvejen havde de politiske partier i Borgerrepræsentationen hver indstillet et medlem.

Se det afgående lokaludvalgs medlemmer her

Det afgående lokaludvalg havde sit konstituerende møde 17. marts, hvor Poul Cohrt blev genvalgt som formand og Asbjørn Kaasgaard genvalgt som næstformand.

Tilbage i oktober 2005 besluttede Borgerrepræsentationen at etablere lokaludvalg i alle bydele i løbet af valgperioden 2006-2009. I efteråret 2008 blev Christianshavns Lokaludvalg nedsat.