Bodenhoffs Plads – en ny grøn og trafiksikker plads på Christianshavn

Projektforslag fra Christianshavns Lokaludvalg

Resumé

Københavns Kommune har i budget 2014 besluttet at finansiere trafikforbedringer på Christianshavn på Prinsessegade, hvor Bodenhoffs Plads møder Prinsessegade og hvor Bodenhoffs Plads møder Burmeistergade. Christianshavns Lokaludvalg ønsker, at hele området fremstår som ét sammenhængende byrum og foreslår, at Bodenhoffs Plads også trafiksikres og begrønnes og ønsker at Københavns Kommunes Borgerrepræsentation støtter op om lokaludvalgets projekt: Begrønning og trafiksanering af Bodenhoffs Plads. I første omgang ønsker lokaludvalget at der afsættes penge til et arkitekttilbud, der skitserer projektets omfang: Anlæg, tidsplan samt et økonomisk overslag. Når projektet er realiseret vil det understøtte kommunens målsætninger om, at København skal være et trygt og godt sted at bo og besøge og indrettet med grønne åndehuller.

AktuelleProjekter_BodenhoffsPlads

Projektbeskrivelse

Bodenhoffs Plads fremstår i dag som et uudnyttet byrum og benyttes som et transitområde for biltrafik trods strækningen og områdets store potentiale til at blive et grønt og roligt opholdssted tæt på kanalen for både beboere, børnefamilier, de nærliggende institutioner og turister. Christianshavn har det sidste årti oplevet en øget biltrafik i de små gader, hvor kørslen ofte er hensynsløs. Christianshavn har brug for flere grønne åndehuller, hvor fodgængere og cyklister opprioriteres og hvor det er muligt at opholde sig i længere tid uden at føle sig direkte generet af trafikken.
Lokaludvalgets projektforslag lægger sig op af budget 2014, hvor aftaleparterne besluttede at finansiere en færdiggørelse – projektering og anlægsarbejde – af trafikforbedringer på Christianshavn, hvor Bodenhoffs Plads møder Prinsessegade og hvor Bodenhoffs Plads møder Burmeistergade med i alt 8 mio.kr. fra 2014-16. Kommunen ønsker at skabe øget trafiksikkerhed og bedre udnyttelse af byrummet. Lokaludvalgets projektforslag, med begrønning og trafiksanering af Bodenhoffs Plads, vil forstærke denne trafikforbedrede og grønne strækning.

Projektforslaget er en del af Christianshavns Lokaludvalgs bydelsplanprojekt: Begrønning og trafiksanering af Bodenhoffs Plads og Burmeistergade (Bydelsplan 2013). I forbindelse med bydelsplanarbejdet er områdets borgere blevet inddraget. Forslagene fra inddragelsesprocessen er opsummeret herunder og udgør dette projektforslags fysiske dele:

Ideer

• Der skabes en midterrabat langs Bodenhoffs Plads fra Andreas Bjørns Gade til kanalen med træer, der matcher med nuværende træer og med en sti i midten
• Der skabes en midterrabat i den resterende del af Bodenhoffs Plads med træer, blomsterkummer eller græs
• Der sættes kantsten hele vejen rundt om midterrabatten
• Det skal være muligt at dreje ned ad Burmeistergade og Andreas Bjørns Gade via passager i midterrabatten.
• Fortovet skal følge med over vejen ved Bodenhoffs Plads/Prinsessegade og ved Bodenhoffs Plads/Burmeistersgade.
• Parkeringspladserne ved Bodenhoffs Plads beholdes, men midterrabatten gøres bredere på stykket ned mod kanalen
• Bænke sættes op for at skabe mulighed for længerevarende ophold
• Fortovet ved indkørslen fra Prinsessegade til Bodenhoffs Plads hæves og der sættes eventuelt en helle i midten for at undgå, at trafikanter skærer hjørnet
• Fortovet ved indkørslen fra Bodenhoffs Plads til Burmeistergade hæves og der sættes eventuelt en helle i midten for at undgå, at trafikanterne skærer hjørnet.
• Fortovsforhøjninger ved Bodenhoffs Plads-enden og ved Prinsessegade.

Tidsplan

Februar-maj 2014: Skitseforslag fra (landskabs)arkitekt, herunder analyse og bearbejdning af ideer samt udarbejdelse af budgetramme og tidsplan: 10.000-20.000kr
Maj 2014: Opfølgende borgerinddragelse – orientering om projekt på borgermøde
Maj- juli 2014: Hovedprojekt herunder detailtegninger af byggeprojektet: 20.000-30.000kr

Interessenter

Beboerforeningen AAB og ejerforeningen Aladdin samt en beboergruppe i området samt Teknik- og Miljøforvaltning.
Christianshavns Lokaludvalg samarbejder med Teknik- og Miljøforvaltning om trafikforbedringerne på Prinsessegade.